Investeren in het spoor is investeren in de toekomst

vrijdag, 06 mei 2022

Persreactie Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Netwerk Duurzame Mobiliteit & TreinTramBus
Na jaren van afbouw kiest de federale regering met haar Spoorvisie 2040 voor een radicale heropwaardering van het spoorvervoer. Milieu- en mobiliteitsverenigingen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Netwerk Duurzame Mobiliteit & TreinTramBus hebben hier jarenlang voor geijverd en reageren tevreden op de beslissing. Wel wijzen ze erop dat de nodige budgettaire middelen dit najaar vrijgemaakt moeten worden om deze ambities waar te maken.
De spoorvisie wil het marktaandeel van de trein voor het reizigersvervoer doen stijgen van 8% naar 15% en van het goederenvervoer van 12% naar 20% in 2040. De regering belooft daarvoor een trein om de 30 minuten op het hele spoornet en elke 15 minuten rond de grote steden, maar ook een geïntegreerd uurrooster. 
Om de ambities te halen zal het Belgische spoorwegsysteem een antwoord bieden op de reizigersvraag over korte afstanden, buiten de piekuren, en in de voorsteden. Brussel, in het hart van Europa, zal als internationale hub gepositioneerd worden. Daarnaast wil de spoorvisie beter gebruik maken van de goedereninfrastructuur, waaronder de drie Europese corridors die België doorkruisen. 
Een betere en betrouwbaardere dienstverlening kan het spoor eindelijk echt op de kaart zetten als volwaardig alternatief voor wagens en vrachtwagens in België. Dit is de weg voorwaarts zowel voor burgers, milieu als  klimaat”, zegt Jolan Rijmenams, beleidsexpert spoorvervoer bij Bond Beter Leefmilieu.
Om het hoofd te bieden aan de klimaatcrisis en onze afhankelijkheid van (dure) fossiele brandstoffen af te bouwen, is een kwalitatief openbaar vervoer cruciaal. Deze spoorvisie naar Zwitsers model is een grote stap in die richting. In het spoor investeren is investeren in de toekomst”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België.
Naast een beter aanbod moet het spoor werk maken van een betere dienstverlening aan de reiziger. In de langetermijnvisie is aandacht voor een aantrekkelijke en transparante tarifering, informatieverstrekking en toegankelijkheid. Vandaag zijn dit nog werkpunten voor de NMBS”, volgens Miguel Vertriest, beleidsmedewerker bij het Netwerk Duurzame Mobiliteit.
Als gebruikersvereniging zijn we blij met iedere beslissing die de trein als ruggengraat van het openbaar vervoer ondersteunt. Een toekomstvisie voor de lange termijn is nodig om op kortere termijn een samenhangend beleid te kunnen voeren. Wij hopen dat de federale regering ook de middelen beschikbaar stelt voor het onderhoud en modernisering van onze spoorwegen. Deze beslissing biedt ook mogelijkheden om de kwaliteit van het stads- en streekvervoer te verbeteren. Goed uitgekozen knooppunten maken immers betrouwbare aansluitingen tussen trein enerzijds en bus, tram en metro anderzijds mogelijk”, aldus Kees Smilde, woordvoerder TreinTramBus.

Foto's