Home Actueel Blog Vlaamse verkiezingen 2009
Vlaamse verkiezingen 2009
Geschreven door Bram Van den Bulcke   
woensdag, 27 mei 2009 10:10

Welke partijen pleiten voor meer openbaar vervoer? En welke accenten leggen ze? TreinTramBus maakt het zoeken voor de openbaarvervoergebruiker gemakkelijk en bundelt alle informatie over openbaar vervoer die beschikbaar is in de verkiezingsprogramma's. Het geeft een beeld van wat leeft bij de verschillende partijen, welke concrete beloften ze doen en welk mobiliteitsbeleid we kunnen verwachten na 7 juni.

In de kiesprogramma's van de meeste Vlaamse partijen neemt openbaar vervoer een belangrijke plaats in. Enkel S-LP en het Vlaams Belang beschouwen openbaar vervoer duidelijk niet als een kerntaak; in hun kiesprogramma's wordt het mobiliteitsvraagstuk in het algemeen en het openbaar vervoer in het bijzonder slechts vaag beschreven. Een kleine telraamoefening bevestigt dit beeld: de term ‘openbaar vervoer' wordt bij Groen! en bij sp.a het meest genoemd, respectievelijk 54 en 24 keer, gevolgd door N-VA (17 keer), Open VLD (16 keer) en LDD (12 keer), om te eindigen met VB (2 keer) en S-LP (1 keer). Hoewel dit afhankelijk is van de diepgang, het detailniveau en het aantal pagina's van de verschillende kiesprogramma's, geeft het wel een beeld.

"Meer bus- en tramlijnen" (Vlaams belang)

Geen enkele partij is tegen openbaar vervoer of pleit voor een afschaffing ervan, hoewel de gewenste manier waarop dit georganiseerd moet worden sterk verschilt per partij. Groen!, CD&V en N-VA vermelden uitdrukkelijk het STOP-principe, waarbij in het mobiliteitsbeleid voorrang gegeven wordt aan respectievelijk Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenvervoer; de sp.a is gelukkig dat we "ons meer dan vroeger verplaatsen met de fiets, trein, tram of bus", de S-LP wil dat "het openbaar vervoer verder wordt geoptimaliseerd" en voor het Vlaams Belang moeten er "meer bus- en tramlijnen" komen. Open VLD gaat niet in op de modal split en drukt geen voorkeur uit voor een bepaalde vervoersmodus; bij LDD wordt dit meer expliciet omschreven als comodaliteit, "waarbij iedere transportwijze optimaal benut wordt en zich inpast in de stijgende mobiliteitsvraag van burgers en bedrijven".

"Van aankondigingspolitiek naar realisaties" (Groen!)

Het mobiliteitsbeleid in handen van minister Van Brempt wordt enkel verdedigd door de sp.a, verwijzend naar het gestegen aantal reizigers en het verminderd aandeel van het autoverkeer. De coalitiepartners CD&V en VLD houden zich hier opvallend op de vlakte. Groen! wil de stap zetten "van aankondigingsbeleid naar realisaties", terwijl het programma van LDD dan weer resoluut gekant is tegen "een overheid die massaal investeert in openbaar vervoer als dé zaligmakende oplossing voor de files", daaraan toevoegend dat er "autobussen in overvloed zijn, maar ze kosten ons handenvol geld terwijl het autogebruik niet afneemt".

"Van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer" (Open VLD)

De Vlaamse partijen zijn absoluut verdeeld over de vraag- of aanbodpolitiek bij De Lijn. Groen!, sp.a en S-LP pleiten allemaal voor meer aanbod in het openbaar vervoer, terwijl CD&V stelt dat "De Lijn zich eerst moet richten op meer mensen op de bus in plaats van het creëren van een aanbod", de N-VA vindt dat "De Lijn meer vraaggestuurd moet werken", Open VLD wil "van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer", LDD tenslotte is van mening dat een "nieuwe buslijn slechts ingang mag vinden indien bewezen is dat ze beantwoord aan een voldoende hoge vraag en een bezettingsgraad van 20% wordt aangetoond".

"Debat ten gronde over de taak van De Lijn" (CD&V)

De evaluatie die De Lijn zal ondergaan in volle verkiezingsperiode wordt door verschillende partijen als kapstok gebruikt: CD&V wil naar aanleiding daarvan "een debat ten gronde over de taak van De Lijn"', N-VA wil een "verlegging van de focus in het voordeel van netmanagement" en Open VLD wil de evaluatie gekoppeld zien aan een "internationale benchmark".

In een vragenlijst van FEBIAC, het VBO en Touring over het Vlaamse mobiliteitsbeleid werden enkele scherpe vragen gesteld, waaronder de rol van het openbaar vervoer (basismobiliteit versus het bestrijden van files), het gratisverhaal en de gewenste kostendekkingsgraad. Enkel bij S-LP en CD&V is de sociale dimensie van basismobiliteit (waarbij iedereen op wandelafstand voorzien wordt van openbaar vervoer) primordiaal. Voor Groen! is de hoofdrol zowel het bestrijden van files als het aanbieden van basismobiliteit. De andere partijen, inclusief de sp.a, kiezen voor de bestrijding van files als hoofdtaak van het openbaar vervoer. Tweede opvallende vraag is het gratisverhaal. Enkel de socialistische partij is voorstander van gratis openbaar vervoer. De laatste interessante vraag gaat over de gewenste kostendekkingsgraad. Sp.a, S-LP en CD&V geven hier geen antwoord, Vlaams Belang en N-VA verwachten een kostendekkingsgraad van 25%, Groen! en Open VLD 30% en LDD 40%. Dat Groen! en Open VLD, die toch een andere organisatie van het openbaar vervoer voor ogen hebben, op een gelijke kostendekkingsgraad uitkomen is opvallend.

"Vrije busbanen afschaffen" (Lijst Dedecker)

Voor Groen! is een betere doorstroming van het openbaar vervoer een "topprioriteit", sp.a wil zelfs "voorrang via verkeerslichtenbeïnvloeding", en de N-VA stelt dat de tram aan een metro kan tippen indien "voorrangsmaatregelen gecreëerd worden", met name "aparte beddingen, busbanen, verkeerslichtenbeïnvloeding en andere doorstromingsmaatregelen". Bij LDD openen ze daarentegen een aanval op de doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer en willen ze "de bestaande vrije busbanen afschaffen".

"Minstens één tramlijn per provincie tijdens de volgende regeerperiode" (sp.a)

Naast de N-VA komt de verdediging van vertramming ook terug bij Groen, die "de tram wil terugbrengen naar middelgrote steden (Leuven, Mechelen, ...)", de sp.a wil dat "in de volgende legislatuur minstens één nieuwe tramlijn wordt aangelegd per provincie" en S-LP beschouwt investeringen in lightrail als prioritair. LDD is juist tegenstander van vertramming en eist dat "alle uitbreidingsplannen, en vooral het aanleggen van nieuwe tramlijnen buiten de agglomeraties worden bevroren".

"In 2020 alle bussen op waterstof" (N-VA)

Opvallend is dat verschillende partijen het gebruik van zuinig materieel voor het openbaar vervoer expliciet vermelden in de kiesprogramma's. Groen! en N-VA gaan hierin het verst door respectievelijk te stellen dat "binnen tien jaar er alleen nog hybride bussen mogen rondrijden in Vlaanderen" en "tegen 2020 alle bussen van De Lijn op waterstof moeten rijden". CD&V wil de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen "stimuleren", terwijl Open VLD voorstelt het geld dat bespaard wordt in het efficiënter maken van De Lijn "te investeren in technologie die onze bussen en trams groener maakt".

"Eén ticket voor trein, tram en bus" (S-LP)

Tarief- of ticketintegratie komt terug bij verschillende partijen: Groen! wil "meer integratie van toegangs- en tickettingsystemen" en "het voorbeeld van de tariefintegratie in Brussel" nagevolgd zien, S-LP spreekt over een "enig ticket voor trein, tram en bus", N-VA is "sterk voorstander van een volledige tariefintegratie" en Open VLD wil "een betere afstemming van de tarieven en dienstregelingen NMBS en De Lijn, met één elektronisch ticket/abonnement voor de belangrijke trein-bustrajecten".

Regionalisering?

N-VA en het Vlaams Belang tenslotte pleiten onomwonden voor de regionalisering van alle openbaar vervoer, met name een "splitsing van de NMBS" en de "overheveling van het mobiliteitsbeleid naar de deelstaten". Groen! en Open VLD bekijken dit pragmatischer en zien een tussenweg waarbij de beheerscontracten van de NMBS ook door de Gewesten gestuurd kunnen worden: bij Groen spreken ze van "een inbreng", terwijl Open VLD wil dat "het Vlaams gewest een eigen beheerscontract moet kunnen afsluiten met de NMBS-groep om cruciale investeringen in belangrijke spoorweginfrastructuur te versnellen".

Staat uitdrukkelijk vermeld in het verkiezingsprogramma:

Groen

sp.a

S-LP

CD&V

N-VA

Open VLD

LDD

VB

STOP-principe

JA

 

 

JA

JA

 

 

 

Meer openbaar vervoer

JA

JA

JA

JA

JA

 

NEE

JA

De Lijn doorlichten

 

 

 

JA

JA

JA

 

 

Doorstroming

JA

JA

 

 

JA

 

NEE

 

Vertramming

JA

JA

JA

 

JA

 

NEE

 

Duurzaam rollend materieel

JA

 

 

JA

JA

JA

 

 

Tarief- en/of ticketintegratie

JA

JA

 

 

 

JA

JA

 

 

Nachtnet

JA

JA

JA

 

 

 

 

 

Toegankelijkheid

JA

JA

 

 

JA

 

 

 

Liberalisering

NEE

 

 

 

 

JA

 

 

Regionalisering spoorwegen

NEE

 

 

 

JA

NEE

 

JA

GEN

 

 

JA

 

JA

JA

 

 

Aantal keren OV genoemd in kiesprogramma

54

24

1

6

17

16

12

2

*** De overzichtstabel is geenszins een puntenlijst. Verschillende onderwerpen zijn ideologisch bepaald en niet alle kiesprogramma's zijn even gedetailleerd. Deze gegevens zijn bekomen via uitgebreid zoeken in de kiesprogramma's. Indien een bepaald element aan ons oog ontsnapt is, aarzel niet het in de commentaarsectie te melden.

Dat het mobiliteitsvraagstuk en de rol van het openbaar vervoer belangrijke onderwerpen zijn voor de komende Vlaamse verkiezingen is wel duidelijk. Alle partijen pleiten voor beter openbaar vervoer maar ze bedoelen daarmee niet noodzakelijk hetzelfde! De keuze is aan de kiezer op 7 juni.

> Download een overzichtstabel met alle citaten: vlaamse_verkiezingen_2009_citaten.pdf  
> Naar Brussel Kiest voor een artikel over de Brusselse verkiezingen

Share/Save/Bookmark
Commentaar (1)add comment

Hugo Van Dienderen said:

...
Een goed gemaakt overzicht door TreinTramBus. Het verheugt me dat er zoveel aandacht gaat naar openbaar vervoer van verschillende partijen. En het verheugt me uiteraard bijzonder dat de standpunten van Groen! mijn partij goed uit de verf komen. Zelf wil ik nog onderstrepen dat er in ons and elk jaar 13.000 mensen sterven door de luchtvervuiling (vooral verkeer ne met name door fijn stof). Meer gebruik van openbaar vervoer is dus ook goed voor de gezondheid. Zeker als de optie van Groen! voor milieuvriendelijke bussen wordt gevolgd. Het is nu aan de kiezer.
 
woensdag 27 mei 2009 om 15:34
Stemmen: +4

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


EHBO-OV

helpDe trein, tram of bus nemen is niet altijd makkelijk! Waar vind je de dienstregelingen? Hoeveel kost een ticket? Hoe weet je dat je op de juiste trein, tram of bus zit? ... Surf naar www.ehbo-ov.be voor een duidelijk antwoord!

Laatste reacties

Met de steun van


thumb_logo_nl_groen

  ndm-lid-van

© TreinTramBus 2019 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12